بهتراست

مرداگردراوج هم افتاده باشدبهتراست


مثل چشمه پاک و صاف و،ساده باشدبهتراست


گرچه آزادی به دلهانغمه ای جان پروراست


مرداگردرحصرهم آزاده باشدبهتراست


چشمه هم خواهدلبی ازخاک پایش ترکند


گرکسی بامردمش دل داده باشدبهتراست


کاروان عمررامقصدبغیرازمرگ نیست


مرداگرقبل ازسفرآماده باشدبهتراست


رودازماندن شودگندآب ونقصان میرود


پای دائم درمسیرجاده باشدبهتراست


گرکه ایمن نیست خلق ازترس تیغ خنجرت


جای خنجرگربدستت باده باشدبهتراست


حمیدرضاسفید


https://telegram.me/ganjineSefid

برچسب ها: شعرهای سفید , گنجینه سفید , حمیدسفید , حمیدرضاسفید , شعرنو , شعرجدید , شعرطنز , مطایبه , شکوه وشکایت , رامهرمز , خوزستان ,

[ بازدید : 164 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 15 اسفند 1394 ] 15:20 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

دردلم ازآتش عشقش شرارافتاده است

دردلم ازآتش چشمت شرارافتاده است

تیر صیادست درقلب شکارافتاده است


صدهزاران فتنه رادیدیم درمیدان عشق

بعدازاین هم فتنه بینم صدهزار افتاده است


آن همه داری که درباغ رفاقت کاشتی

گردن مارابگوامشب به بارافتاده است


جمع خوبانست وزیبارویگان شهرعشق

ژنده پوش دل دراین مجلس چکارافتاده است


سر، که برگرداندم تابینمش باردگر

دیدم ازشادی به چشمانش شیارافتاده است


وقت رفتن اشک راه دیدگانم بسته بود

آخرین تصویراودرذهن تارافتاده است


باغبان نگذاشت تاازباغ اوچینم گلی

بعدمن دیدم که ازگلشن حصارافتاده است


می روم آتش نشانی ازغزل پیداکنم

دردلم ازآتش عشقش شرارافتاده است...


حمیدرضاسفید


به کانال ادبی

«گنجینه ی سپید»

بپیوندید

https://telegram.me/ganjineSefid

برچسب ها: شعرهای سفید , حمیدرضاسفید , شعرجدید , شعروغزل , غزل معاصر , شعر , شوروشعار , حمیدسفید ,

[ بازدید : 152 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 15 اسفند 1394 ] 15:15 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

روزهای بارانی

دلم گرفته ازاین روزهای بارانی

که می چکدهمه ازابرهاپریشانی


دوباره بارش باران رسیدوبازرسید

به سقف کهگلی آرزوم ویرانی


دوباره خاطره هاسیل وارمی آیند

مراتوآمدی ای ابرتابگریانی!!


دوباره آنچه دراین سینه بارهاکشتم

توزنده کردی وخواهی مرابمیرانی


رهایی ازغم تومن نمی برم،هیهات

بگونباردازاین ابرتیره بارانی!


دوباره نم نم باران وبازخاطره ها.....

دلم گرفته ازاین روزهای بارانی!


کانال شعرهای سفید


https://telegram.me/sherhayeSefid

برچسب ها: شعرسفید , شعرهای سفید , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , شعرنو , شعرکهن , شکوه وشکایت ,

[ بازدید : 174 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 10 بهمن 1394 ] 16:24 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

من بدترم

گفتی ازاین زندگی سیرم ببین من بدترم
ازجهان وهرچه دلگیرم ببین من بدترم

گفتی آمدنوبهار ومن به کنج این قفس
ازهزاران سوبه زنجیرم ببین من بدترم

گفتی ازاین زندگی ودرددرهنگام مرگ
انتقامی سخت می گیرم ببین من بدترم

سوی شهرآرزوباگریه گفتی بارها
دوستان رفتندومن گیرم ببین من بدترم

گفتی ازبس روزها یکسان ومانند شبند
عاشق یک نور تغییرم ببین من بدترم

گفته ای سیرفلک می کردم وعشق توکرد
درمیان غم زمینگیرم ببین من بدترم

گفتمت شور جوانی داری ای دل خوش بخند
گفتی اماازدرون پیرم ببین من بدترم


شعرازحمیدرضاسفید

برچسب ها: شعرنو،شعرکلاسیک , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , شعررامهرمز , شعرهای سفید , شعرسفید , من بدترم , شعرمعاصر , شعرکهن , سعدی , حافظ , مولوی , جامی , سهراب سپهری , سفید ,

[ بازدید : 157 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 10 بهمن 1394 ] 16:17 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

عشق بی سرانجام


آن دمی که ازناامیدی بردلم«ها»میزدم

خو،به دردم کرده وقیدمداوامیزدم


همچوگنجشکی که می کوبدبه دیوارقفس

بی تو بردیوارتنهایی خودم رامیزدم


بی تودنیایم همیشه مثل زندان تنگ بود

روح خودرابردرودیواردنیامیزدم


توبه میکردم زعشق بی سرانجامت غروب

صبح فردامی شکستم توبه وجامی زدم


می نوشتم نامه ای تاپس بگیرم عشق را

پاره میشد هرزمان تانامه راتامیزدم


کاش دریابودی ومن زورق بی بادبان

درمه وتوفان شبی خودرابه دریامیزدم

حمیدرضاسفید

برچسب ها: شعرهای سفید , حمیدرضاسفید , عاشقانه , عزل جدید , رامهرمز , شعررامهرمز , عشق رامهرمز , شعرنو ,

[ بازدید : 192 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 13 آبان 1394 ] 18:36 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

چه مشکل حکایتی.....

دركم نكرددوست چه مشكل حكايتى

ازدوست بسته ماندزبان شكايتى

زیرسؤال بردوفروكوفت مهرمن

دشمن چنين نكردبه دشمن جنايتى

ازدست آنكه شادى اوآرزوم بود

غمگينم آنچنان كه نداردنهايتی

دانست مرگ دورسرم پرسه ميزند

بشكست شيشه ى دل من بى رعايتى

گررشته ى محبت ماگم شداى خدا

ازمافرومگيرطناب هدايتى

مارادلى پراست پرازعشق واحترام

بشكستنش مخواه توهم بادرايتى

آمدبه خواب من كه پسررابه من ببخش

گفتم خداست آنكه فرستاده آيتی

بخشيدمش به شوق وزكارى چنين بزرگ

بخشنددرعوض به بهشتم ولايتی

ازكف فروگذاشت وافكندبرزمين

برداشتم زلطف ، من از مهر،رايتى


حمیدرضاسفید


برچسب ها: حمیدرضاسفید , جمیدسفید , شعرجدید , شعرنو , شعرسفید , عزل سفید , غزل جدید , عاشقانه , عشق ومحبت ,

[ بازدید : 185 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 26 مهر 1394 ] 21:55 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

انتظار

سخت است درشبى تاردرانتظارماندن

گاهى به چرت رفتن،گاهى خمارماندن

سخت است تاخودصبح هى چشم چشم كردن

آماده ى پريدن مانندمارماندن

بس انتظارسخت است هرگونه اى كه باشد

بدتردرانتظارديداريارماندن

برخا ستن نشستن صدگونه راه رفتن

گاهى خموش وبيكارگاهى به كارماندن

هرلحظه فكرشومى ازذهن بگذراندن

بهردعابه سوى پروردگارماندن

دل برشماره افتدكوبدچوطبل جنگى

وانگه به هرصدايى بازازشمارماندن

يك جاتوان نشستن،آرام مى توان ماند

گرآب مى تواندبرآبشارماندن

وقتى درازگردداين انتظاردل چيست؟

جزهمچو روبه مرگى دراحتضارماندن

هرگزكسى نداندمعناى انتظارى

الامسافرى رادرانتظارماندن

برچسب ها: شعرسفید , حمیدرضاسفید , غزل جدید , انتظار , شعرانتظار ,

[ بازدید : 165 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 21 مهر 1394 ] 1:42 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

محبتهای توخالی

فصل فصل ريزش احساسهاست /

فصل پرپرگشتن اين ياسهاست/

دست غم ازهرطرف گرديده باز

/كس نميگرددكسى راچاره ساز/

مهردرپاييزجاخوش كرده است

/عشق هاراكينه خامش كرده است/

جغدهاى كينه برآوارعشق/

ميكنندازهرطرف آزارعشق/

عشق وعاشق جمله بامعشوق سوخت

/عشقها ازخاك تاعيوق سوخت/

عشقهاى جمله مردم رنگي است/

دربن هررنگ آن نيرنگى است/

دستهادست محبت نيستند

/دوستى هاباصداقت نيستند

نيست ازفرداكسى راواهمه::

/من بمانم گوبميرنداين همه/

رگ نمى جنبدزفقردوستان/

گريه امابى امان درمرگشان/

اى دريغافصل فصل مرگ عشق

/سوخت درفصل جوانى برگ عشق/

دوستی هابى محبت جارى اند/

يامجازوازحقيقت عارى اند/


حمیدرضاسفید

برچسب ها: شعرهای سفید , عاشقانه , عشق ودروغ , شعرعاشقانه , شعرسفید , حمیدسفید , رامهرمز , عشق بی محتوا , عشق دروغین , مهرومحبت , محبت ساختگی , دوستان نامرد , نامردی درعشق , خ ,

[ بازدید : 207 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 7 مهر 1394 ] 19:31 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

گریه ی مرد

دوچشم خیس دارم،گرچه مردم
توباورکن که من هم گریه کردم

توباورکن من درسینه ی خود
همیشه غرق درامواج دردم

دمی دست مراگرمیفشردی
به گرمی باورت میشدچه سردم

توباورکن که بالبهای سرخت
نداردنسبتی سیمای زردم

میان کوچه ای بی گفت وگورفت
من مسکین ازآن پس کوچه گردم

پس ازمرگم به خاکم آرزونیست
به راهت گر نشیندخاک و گردم

بیابشین کنارمن خدارا
به چشم خیس تادورت بگردم...

حمیدرضاسفید

برچسب ها: شعرسفید , شعرهای سفید , حمیدرضاسفید , شعرعاشقانه , گریه ی مرد , عشق وگریه , حمیدسفید , تلگرام , واتساپ , شعرنو , غزل جدید ,

[ بازدید : 344 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 20 مرداد 1394 ] 0:28 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

شهرمن

شهرمن؛ دیگرمرادرخودنمیبینی بهاران

خاطراتم دفن شددرجای جای لاله زاران


شهرمن؛ من رابه یادآورمیان کوچه هایت

خاطراتی ازنفس افتاده دارم زیرباران


شهرمن دیگرنمی خوانندبربیدوکنارت

بلبلان رفتندوخاموشنددردشتت هزاران


شهرمن؛ آندم که غم بیخ گلویم میفشارد

گِردخودهرگزندیدم دوستی راغمگساران


بس صداقت هاکه کردم تحفه ی دست عزیزان

بس محبتهاکه کردم هدیه ی أقدام یاران


من که عمری دوستی بادشمنان خویش کردم

بی نصیبی بین که آخردشمنی دیدم زیاران


ازتمام دسترنج خوددراین دنیاخدایا

چشم تررامیبرم،باخاطرات چشمه ساران


من جوانی راتبه کردم،ببین پیرازدرونم

نوگلی بودم شکستم درعمیق بیشه زاران


چشمه ی مهرومحبت خشک شد،من تشنه ماندم

خشکسال عشق آمدای دریغا روزباران


شعر،حمیدرضاسفیدبرچسب ها: شعرهای سفید , حمیدرضاسفید , عزل جدید , عاشقانه , وداع , شعرجدید , محتوای غزل , مهرودوستی , شق , عشق , رامهرمز , خوزستان , عاشقانه ها ,

[ بازدید : 269 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 27 تير 1394 ] 23:37 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

اما نمی شود

دیگردلم برای تودریانمی شود

مهرت دگربه سینه ی من جانمی شود

هرروزرابه وعده ی فردابه شب برم

مشکل جکایتیست که فردانمی شود

حق داردآن که بمیردزغصه ،عشق

وقتی کسی به. حرمت اوپانمی شود

فرقی نمی کندچه دوایی زنی به زخم

این زخم کهنه گشته مداوا نمی شود

گفتی بگوی درددلت را،سبک شوی

این عقده هم به دست شماوانمی شود

خوشحال می شدم که ببینم جمال تو

این اوج آرزوست...که اما...نمی شود

این رازقول حافظ شیرین سخن شنو:

بی یارغار،عیش مهنانمی شود


حمیدرضاسفید


برچسب ها: حمیدرضاسفید , شعرسفید , شعرهای سفید , عارفانه , حافظ , غزل جدید , شعرمعاصر , شعرعاشقانه , رامهرمز ,

[ بازدید : 228 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 9 خرداد 1394 ] 13:51 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

زندگی

تااین دلم مشغول شدهردم به کارزندگی

خم شدتمام قامتم ازکاروبارزندگی


درحسرت آسایشم،من تشنه ی آرامشم

له شددل بی صاحبم ازاین فشارزندگی


گفتی شکست آغازپیروزی بود،باورمکن

صدباردیکرباختم ازاین قمارزندگی


درمستطیل مرگ هم اینقدرهاسختی نبود

قدری که سختی میکشیدم درمدارزندگی


آگه نمیگرددکسی ازحال زنده بودنم

الازحلقومم زنم هرروزجارزندگی


ای کاش مرکی آیدوماراسرافرازی دهد

تاکی دراین اندوه وغم گردیم خوارزندگی؟


خاموش میسوزدمرادیگرچراغ دوستی

آرام میباردبه من دیگرغبارزندگی


آخرچه حاصل می بریم اززنده بودم ای خدا

وقتی نباشددست انسان اختیارزندگی


موی سفیدخویش راامشب سیاهش میکنم

بعدازجوانی میشوم من سوگوارزندگی


دربین مرگ وزندگی،سردرگریبان مانده ام

قلبم مزارآرزو،جسمم مزارزندگی


حمیدرضاسفید

برچسب ها: شعرهای سفید , حمیدسفید , رامهرمز , شعرجدید , غزل معاصر , حمیدرضاسفید , زادگاه سلمان فاری , زندگی , غزل زندگی , مرگ وزندگی ,

[ بازدید : 235 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 7 خرداد 1394 ] 16:32 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

چه کنم؟؟

دلخسته ام از جهان،خدایاچه کنم؟


بااین اگروشایدواما،چه کنم؟


یک عمربه دلشوره ی فردابودم.


امروزچه بدگذشت،فرداچه کنم؟

برچسب ها: شعرجدید , حمیدسفید , حمیدرضاسفید , دوبیتی , رباعی , غزل , ترانه , عاشقانه , شعرهای سفید , مکتب شعر , مدرسه , معلم ,

[ بازدید : 231 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 5 ارديبهشت 1394 ] 16:38 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

اززبان بلبل

ﺩﺭﮐﻨﺞ ﻗﻔﺲ ﺑﻠﺒﻠﮑﯽ ﺑﯽ ﭘﺮﻭﺑﺎﻟﻢ

ﺑﺎﺣﻨﺠﺮﻩ ﯼ ﺯﺧﻤﯽ ﺧﻮﺩ،ﭼﻨﺪﺑﻨﺎﻟﻢ؟ /

ﯾﺎﺭﺍﻥ ﻋﺰﯾﺰﻡ،ﺑﻪ ﭼﻤﻦ ،ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﮔﺎﻫﯽ

ﭼﻮﻥ ﯾﺎﺩﻣﻦ ﺁﺭﯾﺪ،ﺑﮕﺮﯾﯿﺪﺑﻪ ﺣﺎﻟﻢ /

ﺩﺭﺣﻨﺠﺮﻩ ﺍﻡ ﺯﺧﻢ ﻏﺮﯾﺒﯿﺴﺖ ﺭﻓﯿﻘﺎﻥ /

ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ﺍﺯﺍﯾﻦ ﺯﺧﻢ ﻧﻤﮏ ﺳﻮﺩ ﺑﻨﺎﻟﻢ /

ﺩﺭﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯽ ﮐﺲ ﻭﻧﺎﻻﻥ /

ﺷﺪﺷﮑﻞ ﻗﻔﺲ،ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﻭﻣﻪ ﻭﺳﺎﻟﻢ /

ﻏﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺯﮐﻨﺞ ﻗﻔﺲ ﻭﺑﺎﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ /

ﺑﺴﺘﻨﺪ ﺭﻩ ﺷﺎﺧﻪ ﯼ ﮔﻞ ﺭﺍﺑﻪ ﺧﯿﺎﻟﻢ /

ﻣﻦ،ﺑﻠﺒﻞ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﻼﻡ ﺗﺮﺣﺎﻓﻆ /

ﺩﺭﺩﺍﮐﻪ ﺯﺩﻝ ﭘﯿﺮﭼﻮ ﻣﻮﯼ ﺳﺮﺯﺍﻟﻢ

... ﺣﻤﯿﺪﺭﺿﺎﺳﻔﯿﺪ

برچسب ها: شعرسفید , شهرهای سفید , بلبل , شعرجدید , شعرطبیعت , کنج قفس , بلبلک بی پروبال , حنجره ی زخمی , چندبنالم , حمیدرضاسفید , حمیدسفید ,

[ بازدید : 297 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 5 فروردين 1394 ] 1:27 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

عیدآمد

مشروح زندگی که بسی مختصرگذشت/ هرلحظه اش زلحظه ی پیشین بترگذشت/

غرقیم درعمیق تکاپوی زندگی/بس سالهاست موج شدائد،زسر گذشت/

«تبریک نیست،تسلیت است اینکه دوست را،

گویی : خوشازعمرتوسالی دگرگذشت»/

درجوی عمر،خون جگرهاکه ریختیم/ ازباغ آرزو،چه کنم؟ بی ثمرگذشت/

شب راگذاشتیم،به امیدروی صبح/درخواب درد مانده وازماسحرگذشت/

بایدبه گریه فاتحه ای خواند،ای رفیق/

سال جدیدآمد اگر، کهنه درگذشت...


بیت سوم ازمن نیست،

برچسب ها: غزل جدید , شعرجدید , شعروغزل , عیدنوروز , سال نو , سال جدید , سال غم , سال غصه , حمیدسفید , حمیدرضاسفید , شعرسفید , شعرمعاصر , درگذست سال , گذشت سال ,

[ بازدید : 287 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 29 اسفند 1393 ] 17:15 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]