نمی دانی...

نمی دانی

سکوت پرتمنای شبم،

تفسیرفریادی ست،

ازاعماق مفصل ها.

که دیگرناله های استخوان های درون بشکسته ی این پیکرریزنده در اعماق خودرابر نمی تابد.

نمی دانی،

ومیدانم نمی دانی،

که تاسازجدایی می نوازی

می رمدآهوی آرامش زدنیایم،

هراسان می زندطبل دل تنگم،

صدای ساعت دیواربرعمرم تبرها می زندهردم ز

زاوج بی کسی چون نقش بردیوار می لغزم،

نفس هامی برندومی دهندآزارروحم را.

قیامت رانشستم بی تو من درامتحان هرشب

کجایی ای بهاری چشم،

تاپاییز رادرچشم من بینی؟

شاعر: حمیدرضاسفید

[ بازدید : 336 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ 25 تير 1393 ] 16:38 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

سیلی پبری

آغازبهارزندگی افسردیم


درعین لطافت چوگلی پژمردیم


گردیم پی جوانی خویش کجا؟


ماسیلی پیری به جوانی خوردیم.شاعر: حمیدرضاسفید

[ بازدید : 233 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 20 ارديبهشت 1393 ] 16:42 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

می توان گذشت

می توان بادوست از دنیاگذشت.............حال راخوش بودوازفرداگذشت

می توان کنج اتاقی سردوتر....................ازجهان دراوج استغناگذشت

می توان دروبروی چشم دوست.............ازمیان شعله سرتاپاگذشت

گرشوددریای خون ای قلب من................می توان بادوست ازدریاگذشت

گرتن وامق بسوزندای عزیز..................می تواند ازسرعذرا گذشت؟

می توان درسبزه زارچشم دوست.......خیره شدوز آخرین دم هاگذشتشاعر: حمیدرضاسفید

[ بازدید : 347 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ 30 ارديبهشت 1393 ] 16:49 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

استغفار

...

تمام عمراستغفارکردیم.......جهان راهم برآن اجبارکردیم


همه رفتندباشادی ازاین شهر......وماماندیم وخودراخوارکردیم


خدای مهررامصلوب کردیم.......گدای عشق رابردارکردیم


مگرمالایق شادی نبودیم...........که خودرااینچنین غم دارکردیم


به چشمان افتخارگریه دادیم........برای عرض شادی عارکردیم


کمی درسایه ی سردی نشستیم......سپس خورشیدرا انکارکردیم


گل زردی به دست خودگرفتیم........شقایق رازخودبیزارکردیمشاعر: حمیدرضاسفید

[ بازدید : 224 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 1 خرداد 1393 ] 12:41 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

کوتاهی عمر

گل صبحد م از باد برآشفت وبریخت


بابادصباحکایتی گفت وبریخت


بدعهدی عمربین که گل درده روز:


سربرزدوغنچه کردوبشکفت وبریخت.

«عراقی»


[ بازدید : 215 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 15 ارديبهشت 1393 ] 2:36 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

طرح

منبیمارگونه؛


برهنه؛


افتاده دربیابان،


نگاه های آخرین


برکرکسهای درپرواز،


تنها دلخوشی ام.


شعرازحمیدرضاسفید

[ بازدید : 197 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 1 خرداد 1393 ] 12:49 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

بهار

گلفرش کنج سینه ی بی نقش خویش را


درانتظار آمدنت آب می زنم.


پاییز راباورنمی کنم درخود،


من؛


بابهار آمده ام،


بابهارخواهم رفت.


شعرازحمیدرضاسفید

[ بازدید : 220 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 1 خرداد 1393 ] 13:50 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

نام نجیب فارس

ای

هزاران سال نامت فارس!


به هرسنگت

به قطره قطره ی آبت

به پولک پولک هر ماهی ات،

ای آبی مواج!

نوشته فارس

ای دریای ناآرام!!

ای درسینه ام مانندخون جاری

ای هزاران همچومن

تنها

فدای قطره ای از موج گلبویت.

آن موجی که دارد زمزمه با لفظ شیرین دری

یعنی زبان فارسی.

ای مزین گشته بانام بلند فارس!


هرنام دگر،تحقیرامواج بلندتوست.

باقی باش بانام همیشه جاودان فارس!


شاعر:حمیدرضاسفید


  • باتشکرازمهراد کرم نژاد

[ بازدید : 196 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 1 خرداد 1393 ] 12:57 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

عشق

ای دوست..


توشیب عشق را می فهمی!!؟؟


معنای نشیب عشق را می فهمی!!؟؟


درعشق کمی!!!!صبورباید بودن!


تورسم شکیب عشق را می فهمی؟؟شاعر: حمیدرضاسفید
[ بازدید : 250 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 20 ارديبهشت 1393 ] 17:00 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

رای گیری خلیج فارس

حتی شرکت دررای گیری

بی معنای خلیج فارس یا

عر.....باروح حقیقت

وتاریخ

منافات دارد.

آیاشماحاضرید رای گیری کنند که ماشین شما:مال شماست

یامتعلق به همسایه تون؟ به نظرخیلی بی معنیه.

شرکت دراین نظرسنجی برای عرب ها ایجادحق وشبهه می کند.

خلیج فارس بارای میلیاردهانفرهم عر....نمیشه.

شماهم به آن سایت نرید.

[ بازدید : 333 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 1 خرداد 1393 ] 12:58 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

معنای ماچگونه بفهمی......

مامزه ی جدایی وغم راچشیده ایم.......ماتانهایت غم دوری رسیده ایم

ما درکتاب زندگی برگ برگ خویش.......گشتیم وغیر غربت وغم راندیده ایم

ما بی فروغ ترین چراغ قبیله ایم...........کزقبله گاه مردم چشمت چکیده ایم

ماآخرین چراغ ده ایم ای گل بهار..........آن هم زظلم زردکویری تکیده ایم

چون شاخه ی کنارکه ازدست خارج است....پربارو هرز برلب جویت خمیده ایم

ماباد بی امان شب سرد وحشتیم........برخانمان خویش به یغماوزیده ایم

معنای ماچگونه بفهمی تو ای غزل......ماواژه ای غریب به کنج قصیده ایم

تنهاتنی مراست ویک نیمه ی نفس.....وآن نیزهم به گوشه ی خلوت کشیده ایم.....


شعرازحمیدرضاسفید

[ بازدید : 375 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 14 خرداد 1393 ] 21:23 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

نگاه تو

نگاهت پرازآیه های خداست.............دوچشمت دودریای بی انتهإست

برای غریبان این شهرغم................نگاه نجیبت بسی آشناست

هنوزآتشی راکه ازعشق خود........به پاکرده بودی به این دل به پاست

تورفتی وشادی مراترک کرد........پس از رفتنت سینه ماتم سراست

خوشاخنده های نجیبانه ات........که بردردهای دل من دواست...

[ بازدید : 212 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 13 ارديبهشت 1393 ] 9:04 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

بی تو

بی تو قایقراندریاهای آهم

بی تو،بی تو

ماهی ام

افتاده ام برساحل غم.

بی شکیبم

خویشتن رامی فریبم

انتهای کوره راهم


بی تورؤیای سرابم،

دردرون خویشتن

بایادآبادت،خرابم

بی تو غرق خون خویشم..

قطره آبم

محوساحل گرنباشم

محوتاب آفتابم


بی تودردی جاودانم

بی توپروازی سیاهم

محوآهم....[ بازدید : 251 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 12 ارديبهشت 1393 ] 4:19 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

تقدیمی

1

آن روز که آمدی

درددشت خشک سینه ام بذر پنجره پاشیدی

وچشمهایم رابارانی ساختی

تاپنجره هارا

به ثمرنشاندی

واکنون:

قصری باهزاران پنجره

تقدیم توباد.


شعراز:حمیدرضاسفید

[ بازدید : 247 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 1 خرداد 1393 ] 13:55 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

توازیادم نخواهی رفت

من امشب تاسحربیدارخواهم ماند

ای مهتاب

کوآن سوسوی شبتاب؟

من امشب تاسحربیدارخواهم ماند

تااینبار،

این نازک خیالت را

به دست خواب نسپارم

هنوزای عشق بیدارم

توازیادم نخواهی رفت؛

تاخورشیدیک روی زمین راترک می گوید.

وشب بی نور می آید

توازیادم نخواهی رفت

تاروزی که شب دربستری بابوی مریم می توان خوابید

توازیادم نخواهی رفت....


شعرازحمیدرضاسفید

[ بازدید : 390 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 11 خرداد 1393 ] 9:12 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]