قلبی شکسته.....چندمعماگذاشتیم


رفتیم وپا به سینه ی دنیا گذاشتیم

برهرچه بود گریه کنان پاگذاشتیم


رفتیم وبی چراغ به ظلمت زدیم دل.

پاراچه بی گداربه دریاگذاشتیم


رفتیم مااگرچه ازاین شهر ،بادریغ

دل رابه کوچه کوچه ی آن جاگذاشتیمرفتیم وخنجری که فراموش گشته بود

دردست روزگار،مهیا گذاشتیم


امروزراببین که چه بی عشق می رود..

ماعشق راهمیشه به فرداگذاشتیم


طی گرچه شدجوانی ما ، دل جوان نبود

قلبی شکسته ،چندمعما گذاشتیمعمری نگاهبان گلی بوده وکنون

ازجبرروزگار،به یغماگذاشتیم!!


خلقی نشسته اند،عزیزم توهم بیا

یک قطره دردرابه تماشا گذاشتیم


باروزگار و موج غمش چند کشمکش؟

این جنگ رابه هرکه جوان ،واگذاشتیم...


#حمیدرضاسفید


https://t.me/joinchat/AAAAADvnDUzsxdc5etmnLA

برچسب ها: گنجینه سپید , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , شعرعاشقانه , شعروشعور , شکوه وشکایت , رامهرمز , شعررامهرمز , شعرمعاصر , شعرکلاسیک , شعروزن وقافیه , ترانه سرایی ,

[ بازدید : 104 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 22 اسفند 1395 ] 8:27 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

لرزشی ناخواه داردشانه ام


رشک فنجان می کنددیوانه ام

برلبش لب مینهی درخانه ام؟!!


مثل شمعی سوختم امادریغ

سوی دیگرمی رودپروانه ام


سوزوسرمای زمستانست ومن

می خزم تنها به کنج لانه اماین زمستان، گرم می رقصاندم

لرزشی ناخواه داردشانه ام.


می روی ومی رودازیادتو

داستانم،قصه ام افسانه ام


هرکجایی کاش،یادت آورند

رشک فنجان می کنددیوانه ام


#حمیدرضاسفید


https://t.me/joinchat/AAAAADvnDUzsxdc5etmnLA

برچسب ها: شعرسفید , شعرهای سفید , رشک , حسادت , دیوانگی , بوسه , لب برفنجان , شکوه وشکایت , حمیدرضاسفید , رامهرمز , اهواز , لرزش شانه , موی زیبا , دوستی , رفتن , فراموشی , عشق , خیان ,

[ بازدید : 74 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 14 اسفند 1395 ] 19:42 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

فریادحق طلبی


برای حق خودت ناله کرده ای آیا؟

زاشک،گونه چنان لاله کرده ای آیا؟


برای آبروی خویش صورت خودرا

اسیر سیلی سی ساله کرده ای آیا؟


زبس نداری و فقر ,ارتباط خودراقطع

به عمه وعمو وخاله کرده ای آیا؟


زدی زخواهش فرزندداد بی پولی؟

وشب دو گونه پرازژاله کرده ای آیا؟


برای آن که بدانند خنده هم بلدی

به زور،کنج لبت چاله کرده ای آیا؟


نشسته ای شب عیدی به سفره ای خالی؟؟؟

وناامیدبسی ناله کرده ای آیا؟


#حمیدرضاسفید


https://t.me/joinchat/AAAAADvnDUzsxdc5etmnLA

برچسب ها: حق گویی،حقیقت ،حق طلبی , شکوه وشکایت , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , کارمند , حقوق کارمندی , حقوق بازنشستگی , رامهرمز , اهواز , حقوق فرهنگیان , کارمندان دولت , حقوق ,

[ بازدید : 80 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 14 اسفند 1395 ] 19:33 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

دیگربهارش نیستی

...🔵حمید رضا🍎:

گریه کن ای چشم من دیگرکنارش نیستی

یاردیگرداردودیگرتویارش نیستی


خیرمقدم گوبه پاییزی که سویت راگرفت

چشم سبزروشنم دیگربهارش نیستی


مردآن روزی که رمزگفتگولبخندبود

گریه هایت چیست آیا،سوگوارش نیستی؟


چشم من تسبیح مرواریدخودراپاره کن

یاتظاهرکن که دیگربی قرارش نیستی


ای دل غمگین من درخاطرات خودمگرد

رفته راهی دیگروتودرمدارش نیستی


تیروتارت میکندآنکس که امیدت بدوست

می درخشدآنکه توامیدوارش نیستی


تامیایدنام اوباسینه ی سوزان بخند

تابداندباز مقهورقمارش نیستی...

حمیدرضاسفید

@ganjinesefid(تلگرام)

برچسب ها: حمیدرضاسفید , شعرسپید , شعرهای سفید , غزل سفید , شعرعاشقانه , رامهرمز ,

[ بازدید : 75 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 30 دی 1395 ] 18:25 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

سرنوشت

اینکه دوری سرنوشت ماست راباورشدیم

عاقبت برسنگ قبرآرزوپرپرشدیم.


وعده ی فردای بهتر،سوخت امروزمرا

هرچه فرداشدبه مانزدیک،مابدترشدیم


ازهوس آتش بپاکردند ودرآن عشق را

سوختندومابه جرم عشق خاکسترشدیم


بس که رنجورغمم بایک تلنگربشکنم

کوه بودیم ازجفاچون کاغذ دفترشدیم


زندگی هرجابخشکدمرگ می جوشد ولیک

ما به دوش زندگی بامرگ هم ساغرشدیم.


#حمیدرضاسفید


https://t.me/joinchat/AAAAADvnDUzsxdc5etmnLA

برچسب ها: سرنوشت , گنجیِنه سپید , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , شعرعاشقانه , شعرجدید , شکوه وشکایت , اشعارمعاصر , رلمهرمز , خوزستان ,

[ بازدید : 144 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 28 دی 1395 ] 15:04 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

عشق های پوشالی


دلم گرفته ازاین عشقهای پوشالی

زعشق وعاشقی زردوکال وتوخالی..


دلم گرفته به قدری که آرزودارم

که مثل ثانیه ای بگذردبه من سالی


به یادعشق های قدیمی ومهرهای قدیم

دلم گرفته کجارفت رنگ خوشحالی؟؟


دراین زمانه که درعشق کینه می روید

مگیرخرده براین دل که :ازچه می نالی؟


مگیرخرده چراحال ظاهرم خوش نیست.

دلم گرفته ازاین عشقهای پوشالی


مرابه یک دل بی بغض وکینه دعوت کن

پرازشکایت ودردم، پرم زبدحالی


شعراز:حمیدرضاسفید


@ganjinesefid

برچسب ها: عشقهای پوشالی , شعرسفید , حمیدسفید , حمیدرضاسفید , دلم گرفته ازاین عشقهای پوشالی ,

[ بازدید : 106 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 26 آذر 1395 ] 22:52 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

پاییز

.🔵گنجینه سپید🔴:

بادمهرآوردپیغام سروش

بازآمدتک سوارزردپوش


برگ برگ بوته های گل گسست

بلبلان برشاخ خشک گل خموش


مهراگررفت،عشق من،آبان که هست

مهررابرداروبرآبان بپوش


جامی ازاین مهربانیهای خود

برمن عاشق بنوشان وبنوش


گربباردابرغوغا می کنم

رود م و سرگشته ی جوش وخروش


#حمیدرضاسفید


@ganjinesefid

برچسب ها: حمیدرضاسفید , گنجینه سفید , کانال گنجینه سفید , حمیدسفید , شعرجدید , شعرپاییز , پاییززیبا , رامهرمز , اهواز , خوزستان , شعرسپید , غزل پاییزی , رودخانه , جوش وخروش , ,

[ بازدید : 117 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 2 آبان 1395 ] 16:31 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

ازمحبت


رفت آن دوران که گفته مولوی

درکتاب بینظیرمثنوی:


«ازمحبت خارهاگل می شود

وزمحبت سرکه ها، مل می شود.......»


«ازمحبت تلخ من شد تلح تر

زهردرکامم ازآن شدزهرتر


ازمحبت هیچ خاری گل نشد

فاسدآمد سرکه لیکن مل نشد


ازمحبت زخمهایم شد عمیق

چون که کاری ترزند یارشفیق


ازمحبت،دوست دشمن گشت وسوخت

دوستی راموبه مو ارزان فروخت


ای محبت آتشی افروختی

مویرگهای مرا هم سوختی


آنکه عمرم رابرایش بیختم

پای تافرقش محبت ریختم

J

آنکه عمری بودبامن همسفر

رفت تاسودی برد،راه دگر


آنکه می دانست دارم دوستش

رفت وجابگذاشت اینجاپوستش


این محبت حربه ی شیادی است

چون سلاح است آلت صیادی است


دشمنی داردشرف بردوستی

که می اندازدپیاپی پوستی


این محبت راثمرجزرنج نیست

این خرابه هیچ جایش گنج نیست.


هرچه آید،...پای بنهادم به راه

تاقیامت می کشم این درد،آه»


حمیدرضاسفید

برچسب ها: حمیدرضاسفید , حمیدسفید , شعرسپید , یاربی وفا , بیوفایی , درددوری , شکوه وشکایت , زخم زبان , دلسوزی , یاردلسوز , یاروفادار , دوست بی وفا , دوستان واقعی ,

[ بازدید : 116 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 28 مهر 1395 ] 18:54 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

یاروفادار


عمریست که می گردم ویک یارندیدم

یک یاربی اندیشه وغمخوارندیدم


یک عمردراین شهرفلاکت زده بودم.

درحسرت یک یاروفادار......ندیدم


روح پدرم شادکه می گفت همیشه

ازدشمن وازدوست جزآزارندیدم.


آن فوج رفیقان شب وروز که بودند

هرگاه شدم بازگرفتار،ندیدم


زین خاک نخیزدبجزازعقرب وگژدم

ای دوست،توراهیچ گنه کارندیدم.


صدباربه بازاررفاقت زده ام گام

یک جمع فروشنده،خریدارندیدم


حمیدرضاسفید

برچسب ها: حمیدرضاسفید , شعرسفید , حمیدسفید , رامهرمز , شعرجدید , بی وفایی یاران , یاربی وفا , دوست بی وفا , دوستی , خوزستان , دوستان وفادار ,

[ بازدید : 114 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 28 مهر 1395 ] 18:39 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

هزاران آرزوباما

.🔵گنجینه سپید🔴:

به دنبال سعادت عمرطی شد،جستجوباما

گدای عشق بودیم وپرازحسرت سبوباما


تمام عمرمیسازیم بیرون ودرون خود

درون آشفته ولیکن به ظاهررنگ وروباما


کسی دیگربردمارا به هرجایی که میخواهد

ولیکن های هوی و دادوقال وگفتگوباما


به دنیاآمدیم وآرزوهامان نشدحاصل

«زدنیامیرویم اینک،هزاران آرزوباما»*


دل مارابه هرسنگی که دیدی میزدی یک عمر

چه داری روزگارادشمنی دردل ،بگوباما


چوگاه رفتن ازدنیا همه،دستانمان خالیست

خوشاگرباشدای یاران ز نیکی آبروباما


*عبارت مشابه مصراعی ازهلالی جغتایی است.

#حمیدرضاسفید


@ganjinesefid

برچسب ها: شعرسپیر , شعرعاشقانه , شعرهای سفید , حمیدسفید , حمیدرضاسفید , وفات دوست عزیزم , عشق ومرگ , مرگ ونیستی , شعررامهرمز , شهررامهرمز , گنجینه سفید , گنجینه شعر ,

[ بازدید : 119 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 24 مهر 1395 ] 19:16 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

نم نم بارانヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、`、、ヽ` 、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ

` 、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、وقتی که نم نم باران مرابهم می ریخت

یادتوقفل گلوی مراکه وامی کرد`、、ヽ、ヽ 、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、 ` 、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`دریای اشک روزن چشمان خسته را می بست、ヽ、ヽ``、、`、、ヽ、ヽ` 、、`、、ヽ、صدیادوخاطره دراشک من شنامی کردヽ ヽ`、ヽ、ヽ、、ヽ、

... ` 、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、

` 、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、`、、ヽ、ヽ

" ` 、、`、、ヽ ヽヽباران ببار،دردمن امشب نگفتنیست 、`、、ヽ、ヽ "" ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`باران بباراشک مرابازهم بپوش 、ヽ、ヽ``、、`、、" 、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ . ` ヽ`、ヽ、ヽヽ`、ヽ、ヽ``、、`、、

..! ` 、、`、、ヽ、ヽ باران ببار که بسیارخسته ام


باران ببارکه ازجان گسسته ام、ヽ``、、`、、ヽ、ヽ

、`、、ヽ、ヽ

ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、`、、ヽ` 、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ `باران ببار ببین دل شکسته ام、ヽ、ヽヽ

ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、`、、ヽ` 、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ

ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、`、、ヽ` 、、`、、ヽ、ヽ ヽ`باران ببار、ヽ

ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、

ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽباران ببار、ヽ``、、`、、ヽ` 、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ

ヽ`、ヽ、ヽ、ヽباران ببار.........بارا......ن. ヽ``、、`、、ヽ` 、、`

#حمیدرضاسفید

、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ `` 、、`、、ヽ` 、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ

برچسب ها: حمیدرضاسفید , شعرهای سفید , شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرعاشقانه , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزست ,

[ بازدید : 126 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 13 مهر 1395 ] 19:36 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

عاشقانه

زن که خواهدکمی سبک گردد


بازویی عاشقانه می خواهدروزی ازروزهامرادریاب


مردهم گاه شانه می خواهد


#حمیدرضاسفید


@ganjinesefid

برچسب ها: عاشقانه , شعرجدید ,

[ بازدید : 123 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 18 شهريور 1395 ] 14:21 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

روزبارانی


کاش دیدارتودریک روزبارانی نبود

یاپس ازآن آسمان راچشم گریانی نبود


بادوقتی دردوگیسوی تومی انداخت چنگ

دین ودنیایم به جز موی پریشانی نبود


رفتی ودرپشت پای تو شدم پامال اشک

ناله می کردم ولی درپیکرم جانی نبود


رفتی وازخاک این مردم مرا برداشتند

هرکسی میگفت این رسم مسلمانی نبود


بارهامی خواستم ازسینه بیرونت کنم

لیک دراین سینه گوش دل به فرمانی نبود


آرزوکردم هزاران بار،مال من شوی

آرزوکردم ولی افسوس پیشانی نبود


زندگی،رسم خوشایندش کجاوماکجا!؟

ساختم باآن ٬ که رسمش غیرویرانی نبود


#حمیدرضاسفید@ganjinesefid

برچسب ها: شعرهای سفید , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , شعرجدید , غزل جدید , شعرسپید , شعرعاشقانه , شکوه وشکایت , شعرغمگین , شعر , شعررامهرمز , شعروغزل , غمگینانه ,

[ بازدید : 112 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 18 شهريور 1395 ] 13:41 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

چه کنم؟؟؟


به دردسینه بجزغم نمیرسد,چه کنم

بغیرگریه به دادم نمیرسد,چه کنم؟


هوای ابری ونادیدن توو......باران

به دادگریه ی نم نم نمیرسد,چه کنم؟؟؟


دریغ بغضک کالم.... که جز به گرمایت

دلم گرفته وبغضم نمیرسد،چه کنم؟؟


دراین زمانه رسدکوه هم به کوه ولی

به آدم اینهمه آدم نمیرسد،...چه کنم؟؟


من وتوایم موازی ٬ دو خط بجزبه خطا

مسلم است که برهم نمی رسد،چه کنم؟؟


#حمیدرضاسفید


@ganjinesefid

برچسب ها: حمیدرضاسفید , حمیدسفید , شعرجدید , شعرفارسی , شعرکلاسیک , بغضم نمیرسدچه کنم , به دردسینه بجزغم نمیرسد , چه کنم , دل گرفته , شکوه وشکایت , غم یار , رامهرمز , خوزست ,

[ بازدید : 121 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 6 شهريور 1395 ] 15:49 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

موهای تو..

بانگاهی آتشین مارابه جوش انداختی

دیگ دل رابانگاهی درخروش انداختی


موی یلدای تورامیخواستم امادریغ

هرچه رامن خواستم توپشت گوش انداختی


حمیدضاسفید


@ganjinesefid

برچسب ها: شعرهای سفید , گنجینه سفید , حمیدرضاسفید , موی سیاه تو , شعرجدید , شعرعاشقانه ,

[ بازدید : 153 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 11 خرداد 1395 ] 1:19 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]