عیدآمد

مشروح زندگی که بسی مختصرگذشت/ هرلحظه اش زلحظه ی پیشین بترگذشت/

غرقیم درعمیق تکاپوی زندگی/بس سالهاست موج شدائد،زسر گذشت/

«تبریک نیست،تسلیت است اینکه دوست را،

گویی : خوشازعمرتوسالی دگرگذشت»/

درجوی عمر،خون جگرهاکه ریختیم/ ازباغ آرزو،چه کنم؟ بی ثمرگذشت/

شب راگذاشتیم،به امیدروی صبح/درخواب درد مانده وازماسحرگذشت/

بایدبه گریه فاتحه ای خواند،ای رفیق/

سال جدیدآمد اگر، کهنه درگذشت...


بیت سوم ازمن نیست،

برچسب ها: غزل جدید , شعرجدید , شعروغزل , عیدنوروز , سال نو , سال جدید , سال غم , سال غصه , حمیدسفید , حمیدرضاسفید , شعرسفید , شعرمعاصر , درگذست سال , گذشت سال ,

[ بازدید : 287 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 29 اسفند 1393 ] 17:15 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

چه کنم من؟؟!؟

دل خون شده ازعشق،خدایاچه کنم من؟

بااین همه غم،یکه وتنهاچه کنم من؟

گیسوی توشدخواهش این پنجه ی لرزان

امروز بدین خواهش بیجا چه کنم من؟

امروزگذشت از غم عشقت به صبوری

ای دوست بگوبی توبه فرداچه کنم من؟

حتی به دل خاک زمین جانتوانم

درآن دل سنگین ترتوجاچه کنم من؟

بی خویشتنم،باخودخودنیزغریبم

دراین شب غمگین دل خودراچه کنم من؟؟

برچسب ها: شعرسفید , شعرهای سفید , غزل عاشقانه , حمیدسفید , حمیدرضاسفید , عشق واجتماع , دل سنگین , بی تو ,

[ بازدید : 363 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 1 بهمن 1393 ] 16:58 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

افتاده ایم

همچومست نیمه شب،ازپیش وپس افتاده ایم.

زخمهابردست وپاداریم،بس افتاده ایم.

نادویده عده ای دارندگنج بیت مال.

نارسیده ما،که دیگرازنفس افتاده ایم.

صبرکردیم آن زمستان رابه امیدبهار،

ای دل غافل،که اینک درقفس افتاده ایم.

آرزومان زندگی بالای خط فقربود.

خط کشیدیم آرزو راازهوس افتاده ایم.

ای به دست توکلیدقفل خوشبختی ما،

زیرخط فقربی فریادرس افتاره ایم.

کاشک‍‍‍‍ی نقاش ازافتادگان نقشی کشد،

درمیان نفت وگازخودمَلَس افتاده ایم.

حمیدرضاسفید

برچسب ها: شعرسفید , حمیدرضاسفید , غزل اجتماعی , حمیدسفید , شعرهای سفید ,

[ بازدید : 350 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 1 بهمن 1393 ] 17:18 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

خسته ام

ازعذاب زندگانی خسته ام. زین همه نامهربانی خسته ام


گر. زمن بینی بهاری سبزوخوش. من خوداززردخزانی خسته ام


ناامیدم ناامیدم ناامید. تاچه اندازه ندانی خسته ام


عاجزم ا زاین زمین تیره دل. ازقضای آسمانی خسته ام


زندگی رامرگ تدریجی بدان. آرزوشدمرگ آنی،خسته ام


کاش پیدابود دردسینه ام. تاببینی تابدانی خسته ام


قلب ما راهرکسی آمدشکست. ای خدای مهر بانی،خسته ام


ازووجودم استخوانی بیش نیست. ازوجوداستخوانی خسته ام


زندگی طی شدبه صدافسوس ‌‌وآه. ای خدااززندگانی خسته ام


درمیان جمع تنها یم دریغ/ من ازاین بی همزبانی خسته ام


شعراز:حمیدرضاسفید

ه

برچسب ها: شعرجدید , شعرنو , شعرهای سفید , شعرسفید , حمیدسفید , حمیدرضاسغید , عاشقانه وغمگین , شعرغمگین , خستگی , خسته ام , شعرخسته ام , شعرکلاسیک , غزل غمگین , عارفانه ,

[ بازدید : 430 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 20 دی 1393 ] 2:45 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

نمی دانی تو؟

شده ام بی کس وبیمار،نمیدانی تو؟

می برم بردل خودبار،نمی دانی تو؟

ازگل قرمز شادی که به دستم دادی

می خلدبرجگرم خار،نمی دانی تو؟

گردش چرخ براین خسته چه سنگین شده است

شد مربع خط پرگار،نمی دانی تو؟!

مثل دیروزشدامروزوهمین خواهدبود

خسته ام،خسته زتکرار،نمی دانی تو؟

باکه گویم که چه آمدبه سرم گوش کجاست

یاچه گویم من ازآوار،نمی دانی تو؟

من شنیدم که اگرسنگ صبوری باشد

می شودسینه سبکبار،نمی دانی تو؟

ای که یک روز زصدغصه رهایم کردی

شده ام باز گرفتار،نمی دان تو؟

خنده درچین وشکنهای غم چهره ی من

کی شود بازپدیدار،نمی دانی تو؟

گفته ای یاروفادارشودمرهم درد

کو؟کجایاروفادار،نمی دانی تو؟


شعرازحمیدرضاسفید


برچسب ها: حمیدرضاسفید , شعرسفید , حمیدسفید , شعرعاشقانه , عشق وغم , شکوه وشکایت , نمیدانی تو , دردوغصه , تصویرعاشقانه , غم غربت , غم بی کسی , شعرجدید , شعرمعاصر ,

[ بازدید : 374 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 18 آذر 1393 ] 2:50 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

چه گیری کرده ایم


بس که دردنیا اسیری کرده ایم،

دائماً احساس پیری کرده ایم.

درکمان زندگانی نیست زه

سینه رادلخوش به تیری کرده ایم


برسرماناگهان بارَدبلا

بس که دائم سربه زیری کرده ایم

می بَردمارادمادم ژرف تر

مادراین دنیاچه گیری کرده ایم!!


مرگ هم ازماگریزان گشت ورفت

بس که بامردن دلیری کرده ایم

یک قدم خوشبختی ازماپیش بود

بارهااندازه گیری کرده ایم


ثروت دنیانکاهدرنج ما

ماکه عمری رافقیری کرده ایم

شعرازحمیدرضاسفید

برچسب ها: شعرسفید , شعرهای سفید , حمیدسفید , حمیدرضاسفید , ادبیات معاصر , شعرهای عاشقانه , شعرهای نو , شعرجدید , عشق وشعر , دوست داشتن , شکوه وشکایت , مرگ وزندگی , احساس , اس ,

[ بازدید : 371 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 30 آبان 1393 ] 19:37 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

اشک وداع

ﭼﺸﻢ ﻣﻦ، ﺁﺭﺍﻡ ﺷﻮ
ﺑﮕﺬﺍﺭﺗﺎ ﺍﻭﺭﺍﺑﺒﯿﻨﻢ،
ﺑﻐﺾ ﻣﻦ ﺧﻮﺩﺭﺍﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺍﻧﺪﮐﯽ،
ﺑﮕﺬﺍﺭﺗﺎﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻮﯾﻢ .
ﻣﻦ ﭘﺮﺍﺯﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ،
ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ،
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭﯼ ﮐﻦ ......
ﺩﺍﺭﺩﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺑﯽ ﻣﻦ !!!!!! ،
ﻭﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻭ
ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻣﺮﺩ

شعرازحمیدرضاسفید

برچسب ها: شعرعاشقانه , وداع عاشقانه , اشک وداع , شعرنو , شعرسفید , غزل عاشقانه , ادبیات وشعر , شعری برای وداع , اشک وودآع , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , شب عاشق , خداحافظ گل نا ,

[ بازدید : 472 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 23 آبان 1393 ] 4:41 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

گریه کن

دلاازغم این جهان گریه کن،
به اندازه ی آسمان گریه کن.
تواین دیدگان رافراموش کن،
چنان ابرشو،بی امان گریه کن.
بنه عمرکوتاه راپشت سر،
ازامروزتاجاودان گریه کن.
بهاران زچشمان من رخت بست،
به چشمانم آمدخزان گریه کن.
بیادآوراین کودک خویش را،
وبرنعش آن کودکان گریه کن.
به سرهای برنیزه باچشم باز
وخفته به خون پیکران گریه کن.
کتاب وفاراخداراببند،
کتاب جفارابخوان گریه کن.
من ناتوان رافراموش کن
به مرگ حسین ای زمان گریه کن.
دل من! نه برخون سرخ حسین،
براین دعوت کوفیان گریه کن.

شعرازحمیدرضاسفید

برچسب ها: شعرسفید , اشعارمذهبی , حمیدرضاسفید , وصف امام حسین , حمیدسغید , رامهرمز , شعرفارسی , غزل معاصر , غزل عاشقانه , شهدای کربلا , شکوه ازروزگار ,

[ بازدید : 386 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 11 آبان 1393 ] 23:56 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

چهل وشش سال..

چهل وشش سال بگذشته زروزی

که شدزاییده طفل دلفروزی

ازآن شب هم فلک بااوبرآمد

به راه دشمنی وکینه توزی

الاطفل چل وشش ساله ی من

چه قدرازعمررابایدبسوزی؟

چل وشش سال دردنبال شادی

چل وشش سال دردنبال روزی

دلم دلمازخنجرغم پاره پاره است،

دلم راچند می گیری بدوزی؟؟؟!!

همه لاف رفاقت می زدی دوست،

توهم آخر............................


شعرازحمیدرضاسفید

برچسب ها: حمیدسفید , حمیدرضاسفید , شعرهای سفید , غزل عاشقانه , ادبیات معاصر , غزل عشقولانه , شکوه ازروزگار , رفاقت , تصویرسازی ,

[ بازدید : 546 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 4 اسفند 1393 ] 2:36 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

غصه دل

دردست بی رحم تومن چون موم نرم افتاده ام

توهفت خط داری ومن چون آب چشمه ساده ام

تایاددارم غصه ای درسینه ی خوددیده ام

ازروزاول من برای غصه خوردن زاده ام

ای روزگارازدست توشادی مرامهمان نشد

گیری اگراین نیمه جان من بازهم آماده ام

این دوستان سنگدل، دل رابه من کی داده اند؟؟

من خودبه دست هرکسی این بی زبان راداده ام

گویندراه زندگی روزی به شادی می رسد

عمریست برخط سفید ممتداین جاده ام

درخواب پیری ریزبین می گفت بامن کای غمین

گرروزخوش خواهی بگو ازمردم بالاده ام...!!


شعرازحمیدرضاسفید

برچسب ها: شعرهای سفید , شعرمعاصر , حمیدسفید , حمیدرضاسفید , غزل معاصر , غزل عاشقانه , شکوه وشکایت , شعراجتماعی , شعرهای من ,

[ بازدید : 374 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 4 آبان 1393 ] 1:35 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

فرش دل

برای آمدنت فرش می کنم دل را

اگرقبول کنی زیرپای خودگل را


وجودتودریاست،آبی وآرام

بیاکه بشنوم ازتوصدای ساحل را

برچسب ها: حمیدرضاسفید , شعرهای عاشقانه , شعرمعاصر , شعرجدید , شاعران معاصر , عشق وشعر , شعرهای سفید , ادبیات , هنرشعر ,

[ بازدید : 344 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 10 آبان 1393 ] 23:22 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

بامن

بامن همه درغمی وبایاران شاد

تابادگرانی نکنی ازمن یاد


ای آن که برای من سراپادردی

بهترکه بَرَدعشق توراباخودباد.

برچسب ها: شعرهای سفید , دوبیتی ورباعی , حمیدسفید , حمیدرضاسفید , شعرمعاصر , غزل معاصر , عاشقانه , عشقولانه , اشعارفارسی معاصر ,

[ بازدید : 419 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 1 آبان 1393 ] 19:07 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

فراق

آخربه فراق مبتلایم کردی

بامحنت ودردآشنایم کردی


درمسلخ انتظارخودخشکاندی

بارفتن خودغرق بلایم کری

برچسب ها: شعرجدید , شعرنو , شعرهای سفید , حمیدسفید , حمیدرضاسفید , شعرمعاصر ,

[ بازدید : 365 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 1 آبان 1393 ] 18:56 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

مجال نیست

مارا برای عرض ادب حس وحال نیست

مارا ببخش این دل ما پیر سال نیست


این توبه بردلم غم سردی نشانده است

دیگربرای توبه شکستن مجال نیست


مرغان!خدای رانه سزای ملامتم

هستم هنوز عاشق پروازو بال نیست


[ بازدید : 255 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 30 شهريور 1393 ] 15:57 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

زمانه.......

وجودم راسراسرغم گرفته

دلم راابری ازماتم گرفته

ببین که دیوغم دستان مارا

به دست خویشتن محکم گرفته

زاشک من ندیدی آسمان هم

بدین پوسیده طاقش نم گرفته

ندیدی لاله هم تاصبح نالید

ندیدی گونه اش شبنم گرفته|؟

نفسهای مراهم میشمارد

برای من زمانه دم گرفته

دودستم خالی وپایم شکسته

سرم درگیرغم دل هم گرفته


برچسب ها: شعرهای سفید، , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , غزل جدید , عاشقانه , عشقولانه , شعرنو , شعرکلاسیک , ادبیات ایران , فرهنگ وادب , هنری ای انی ,

[ بازدید : 372 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 22 شهريور 1393 ] 12:37 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]