خوان دیگر

زشت است هر غروب به دامان دیگری

تاچرب تر کجاست،پی خوان دیگری


گرخط کشی شبی به جفا برعزیزخویش

خط می کشندبرتوعزیزان دیگری


جان میکنی که جان عزیزی کنی تباه

بی تو دمد به سینه ی ماجان دیگری


امروزمیروی توبه قربان این طرف

فردابه آن طرف توبقربان دیگری


تاهرچه گفته ای نشودفاش ،پشت سر

می برّی ازیکی توبه پیمان دیگری


هرکس درون سینه غمی دارد ودلی

شادی مکن به دیده ی نالان دیگری


وقتی نمیدهی به کسی نان عزیزمن

باری طمع مدارتودرنان دیگری


#حمیدرضاسفید

برچسب ها: شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزست , شاعرخوزستان ,

[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 21 مرداد 1396 ] 9:06 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

کسی هست

احوال مراگرکه بخواهی،نفسی هست

درگوشه ای ازاینهمه دنیاقفسی هست


دردست که امروزکسی رابه کسی نیست

هرگوشه اگرمینگرم گرچه کسی هست


ازمانفسی هم نتوانست ببیند

این دشمن جانست مراتانفسی هست


صدبار شکست این دل وبازازپی اویم

تاباردگربشکندم دل،هوسی هست


فریادکشیدم زجفای کس وناکس

بیهوده دراندیشه که:فریادرسی هست


هرچندگلوی من غمدیده فشردند

تابشکنداین خواب،صدای جرسی هست


#حمیدرضاسفید

برچسب ها: حمیدرضاسفید : شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزستان , احوال مراگرکه بخواهی،نفسی هست ,

[ بازدید : 5 ] [ امتیاز : 5 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 18 مرداد 1396 ] 3:34 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

بارسنگین

نسیم آوردبوی دوست راازباغ گل یک دم

سراززانوی غم برداشتم آهسته وکم کم


هواابری ومن درآرزوی دیدنش بودم

نیامداوواشک آسمان بارید ،هی،نم نم


جوانی رفت وتورفتی وطی شدداستان ما


هنوزاین بارسنگین رابه دوشم می کشم،خم خم


به سوی کعبه حاجی رفت ومن با«او»صفاکردم

دلش سنگ سیاهم شد،،لبانش چشمه ی زم زم


نسیم اینبارهم قصدفریبم داشت،دورازتو

دوباره بایدم سررانهم برزانوی غم،هم


چنان برفی که بنشیندبروی کهنه برف پار

درون سینه میبارد زعشقش برسرغم ،غم


#حمیدرضاسفید

برچسب ها: شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزست , شاعرخوزستان , [ ,

[ بازدید : 13 ] [ امتیاز : 5 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 26 تير 1396 ] 15:04 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

بیشعوری

کسانی چشم سردارندوکورند
زانسانیت وآدم به دورند

توانم بادوصدبرهان قاطع
کنم ثابت که اینان بیشعورند

اگرازدوستان نیکی ببینند
به خودبالندکه: دارای زورند

خلاف میلشان کاری اگرشد:
همه دنیاسراسربیشعورند

نمی فهمنددنیا راه تنگیست
وازاین راه مردم درعبورند

تمام فهمشان تانوک بینیست
زبینی آنطرفتر روزکورند

نمیدانندمغزودست وپاشان
خوراک کرم وموش ومارومورند

دل خورشیدراتاریک بینند
گمان دارندخود دریای نورند

به جشن دوست، اینان درعزایند
به مرگ دوست ،ایشان درسرورند

نگردددوست الا درپی نفع
وآن هم تابدانجاکه ضرورند

زبس دردوستیشان بی ثباتند
پیاپی دوستهاشان درعبورند

سراپاانتظارندوافاده
زخود راضی وباخویشان شرورند

وجودی بی وجودوبی تمیزند
نجس وبدنهاد وبی طهورند

خوشاآنان که ازاین گونه مردم
زمین تاآسمان فرسنگ دورند

برچسب ها: ganjinesefid برچسب ها: شعرهای سفید , شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزست , شاعرخوزستان ,

[ بازدید : 6 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 10 تير 1396 ] 18:56 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

عشق ازغم بهتراست

گفتم ازعشقت بگو گفتی که ازغم بهتراست
گفتمت توفانی ام گفتی که نم نم بهتراست

گفتمت من غرق چشمان توام،خیلی زیاد
گفتی ازاین عشق می ترسم همان کم بهتراست

من تورابالطف وقهرت دوست دارم ، گفتمت
گفتی آری،میوه ی عشقست درهم بهتراست

گفتمت درعشق افتادم کمک کن نشکنم
گفتی ازعشق است هرمقدارمحکم بهتراست


گفتمت ازمانمیرنجیدی ای آرام دل
گفتی آهوگرکندازشیروشررم بهتراست


برگ گل می گفتم آن لطف لطافتهای تو
سخت شدوصف لطافتهات،شبنم بهتراست

می گریزم گربه جنت بی تو زندانم کنند
گرتوباشی درکنارمن،جهنم بهتراست

حال من پرسیده ای،تغییرچندانی نکرد
ازمن دیوانه خواحوال اشکم بهتراست

#حمید_رضا_سفید

@ganjinesefid

برچسب ها: شعرهای سفید , شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزست , شاعرخوزستان ,

[ بازدید : 9 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 29 خرداد 1396 ] 18:34 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

دلم گرفته

..دلم گرفته ولی قدرت فغانم نیست

پرم زاشک ولی گریه درتوانم نیست


چگونه درد،نپیچد به استخوانهایم

که مانده ازبدنم غیراستخوانم نیست


شکسته بال مراسرگذشت توفانی

کجاپرم که نه یارونه آشیانم نیستشبم سیاه جهانم سیاه ومیدانم

ستاره ای پس ازاینهم به آسمانم نیست


وعید و وعده که هی می دهی به فرداها

دراین غمم که چراعمرجاودانم نیست


#حمیدرضاسفید


https://t.me/joinchat/AAAAADvnDUzsxdc5etmnLA

برچسب ها: شعرعاشقانه ،شعرهای سفید ،عشقولانه ،شعرنو ،شعرکلاسیک ، , برچسب ها: حمیدرضاسفید , شعرهای سفید , شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزست ,

[ بازدید : 14 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 28 خرداد 1396 ] 2:24 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

عاقبت برسنگ قبرآرزوپرپرشدیم

اینکه دوری سرنوشت ماست راباورشدیم

عاقبت برسنگ قبرآرزوپرپرشدیم.


وعده ی فردای بهتر،سوخت امروزمرا

هرچه فرداشدبه مانزدیک،مابدترشدیم


ازهوس آتش بپاکردند ودرآن عشق را

سوختندومابه جرم عشق خاکسترشدیم


گشته ام رنجور، بانیمی تلنگربشکنم

کوه بودیم ای عزیزان ما اگرساغرشدیم


زندگی هرجابخشکدمرگ می جوشد ولیک

ما به دوش زندگی بامرگ همبسترشدیم.


#حمیدرضاسفید

برچسب ها: گنجینه سپید , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , خوزستان , رامهرمز , شعرهای سپید , شعرسپید , گریه می خواهم , شکوه وشکایت , غم واندوه , برای تو , فقط تو , غم عشق , دردوغم , تونیس ,

[ بازدید : 27 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 7 خرداد 1396 ] 3:36 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

رفتیم وپابه سینه ی دنیاگذاشتیم

رفتیم وپا به سینه ی دنیا گذاشتیم

برهرچه بود گریه کنان پاگذاشتیم


رفتیم وبی چراغ به ظلمت زدیم دل.

پاراچه بی گداربه دریاگذاشتیم


رفتیم مااگرچه ازاین شهر ،بادریغ

دل رابه کوچه کوچه ی آن جاگذاشتیمرفتیم وخنجری که فراموش گشته بود

دردست روزگار،مهیا گذاشتیم


امروزراببین که چه بی عشق می رود..

ماعشق راهمیشه به فرداگذاشتیم


عمری نگاهبان گلی بوده وکنون

ازجبرروزگار،به یغماگذاشتیم!!


خلقی نشسته اند،عزیزم توهم بیا

یک قطره دردرابه تماشاگذاشتیم


طی گرچه شدجوانی من،دل جوان نبود

قلبی شکسته ،چندمعما گذاشتیم


باروزگار و موج غمش چند کشمکش؟

این جنگ رابه هرکه جوان ،واگذاشتیم


حمیدرضاسفید

برچسب ها: حمیدرضاسفید , شعرهای سپید , شعرعاشقانه , رچسب ها: گنجینه سپید , حمیدسفید , خوزستان , رامهرمز , شعرسپید , گریه می خواهم , شکوه وشکایت , غم واندوه , برای تو , فقط تو , غم عشق , دردوغم ,

[ بازدید : 13 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 7 خرداد 1396 ] 3:31 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

کاشکی

..کاشکی چشم من ازدیداررویت سوبگیرد

قایق لبهام درقندلبت پهلوبگیرد


کاشکی وقتی که می گریم ،به چشمانم نشینی

تاکه اشکم ازگل اندام نازت بوبگیرد


کاش دستان مرادردست گرمت می فشردی

تاکه باخوشبختی دنیا دودستم خوبگیرد


بخت من هستی که دائم ازمسیرم می گریزی؟

بارالها بخت من تاچندازمن روبگیرد؟


#حمیدرضاسفید


https://t.me/joinchat/AAAAADvnDUzsxdc5etmnLA

برچسب ها: گنجینه سپید , حمیدرضاسفید , شعرعاشقانه , عشق تو , شعرجدید , غزل عاشقانه ,

[ بازدید : 25 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 20 فروردين 1396 ] 23:45 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

زمن بگذر


به من گفتی که دارم دوستت،ازاین سخن بگذر،

اگرچه دوستت دارم ‌ولی ای جان زمن بگذر


مرادرچاه می اندازی وگویی برادرجان!!

خدارا ،گرگ،!!! ازلیسیدن این پیرهن بگذر


زبانت زخم می بارد به روی زخم های دوش

توراجان برادرزخم برجانم مزن،بگذر


نمیبینی که بیمارم، دلم زخمی کهن دارد..

مزن هی نشتر آلوده بر زخم کهن بگذر


به قدرکوههابرسینه غم دارم مداراکن

گلویم راگرفته دستهایت چون رسن،بگذر


حلاوت نیست حلوارا چوبرخاک ره افکندی

مزن دیگربراین حلوا که افکندی ،دهن،بگذر


به سختی دوست راسختن، توراتنهاکند ای دل

دگرسختن نمی خواهدچنین حالی،بکن،بگذر

#حمیدرضاسفید

برچسب ها: حمیدرضاسفید , گنجینه سفید , شعرهای سفید , شکوه وشکایت , اندوه غریبی , غم دنیا , رامهرمز , خوزستان , خسته , عاشقانه ,

[ بازدید : 19 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 20 فروردين 1396 ] 0:20 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

گریه می خواهم

..🔵گنجینه سپید🔴:

تووقتی نیستی یک ابرباران گریه میخواهم

به قدراززمستان تابهاران گریه میخواهم


تووقتی نیستی هرچندمی گریم ،پریشانم

پریشانترزمن هم هست؟؟؟::گریان گریه میخواهم!!!


همه جمعندومی گویندومی خندندوخوشحالند

ولی تونیستی،باچشم خندان،گریه می خواهم


تووقتی نیستی آنقدرغم درجان خود دارم

که جان زیبنده ی من نیست،بی جان گریه میخواهم


چه انسانها که دردنیا برای عشق می گریند!!

برای عشق،قدرهرچه انسان گریه می خواهم


برایت گر نکردم گریه تاامشب پشیمانم،

ازامشب بادوتاچشم پشیمان،گریه می خواهم


#حمیدرضاسفید

کانال تلگرامی

گنجینه سپید

https://t.me/joinchat/AAAAADvnDUzsxdc5etmnLA

برچسب ها: گنجینه سپید , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , خوزستان , رامهرمز , شعرهای سپید , شعرسپید , گریه می خواهم , شکوه وشکایت , غم واندوه , برای تو , فقط تو , غم عشق , دردوغم , تونیس ,

[ بازدید : 25 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 17 فروردين 1396 ] 23:58 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

قلبی شکسته.....چندمعماگذاشتیم


رفتیم وپا به سینه ی دنیا گذاشتیم

برهرچه بود گریه کنان پاگذاشتیم


رفتیم وبی چراغ به ظلمت زدیم دل.

پاراچه بی گداربه دریاگذاشتیم


رفتیم مااگرچه ازاین شهر ،بادریغ

دل رابه کوچه کوچه ی آن جاگذاشتیمرفتیم وخنجری که فراموش گشته بود

دردست روزگار،مهیا گذاشتیم


امروزراببین که چه بی عشق می رود..

ماعشق راهمیشه به فرداگذاشتیم


طی گرچه شدجوانی ما ، دل جوان نبود

قلبی شکسته ،چندمعما گذاشتیمعمری نگاهبان گلی بوده وکنون

ازجبرروزگار،به یغماگذاشتیم!!


خلقی نشسته اند،عزیزم توهم بیا

یک قطره دردرابه تماشا گذاشتیم


باروزگار و موج غمش چند کشمکش؟

این جنگ رابه هرکه جوان ،واگذاشتیم...


#حمیدرضاسفید


https://t.me/joinchat/AAAAADvnDUzsxdc5etmnLA

برچسب ها: گنجینه سپید , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , شعرعاشقانه , شعروشعور , شکوه وشکایت , رامهرمز , شعررامهرمز , شعرمعاصر , شعرکلاسیک , شعروزن وقافیه , ترانه سرایی ,

[ بازدید : 22 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 22 اسفند 1395 ] 8:27 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

لرزشی ناخواه داردشانه ام


رشک فنجان می کنددیوانه ام

برلبش لب مینهی درخانه ام؟!!


مثل شمعی سوختم امادریغ

سوی دیگرمی رودپروانه ام


سوزوسرمای زمستانست ومن

می خزم تنها به کنج لانه اماین زمستان، گرم می رقصاندم

لرزشی ناخواه داردشانه ام.


می روی ومی رودازیادتو

داستانم،قصه ام افسانه ام


هرکجایی کاش،یادت آورند

رشک فنجان می کنددیوانه ام


#حمیدرضاسفید


https://t.me/joinchat/AAAAADvnDUzsxdc5etmnLA

برچسب ها: شعرسفید , شعرهای سفید , رشک , حسادت , دیوانگی , بوسه , لب برفنجان , شکوه وشکایت , حمیدرضاسفید , رامهرمز , اهواز , لرزش شانه , موی زیبا , دوستی , رفتن , فراموشی , عشق , خیان ,

[ بازدید : 23 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 14 اسفند 1395 ] 19:42 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

فریادحق طلبی


برای حق خودت ناله کرده ای آیا؟

زاشک،گونه چنان لاله کرده ای آیا؟


برای آبروی خویش صورت خودرا

اسیر سیلی سی ساله کرده ای آیا؟


زبس نداری و فقر ,ارتباط خودراقطع

به عمه وعمو وخاله کرده ای آیا؟


زدی زخواهش فرزندداد بی پولی؟

وشب دو گونه پرازژاله کرده ای آیا؟


برای آن که بدانند خنده هم بلدی

به زور،کنج لبت چاله کرده ای آیا؟


نشسته ای شب عیدی به سفره ای خالی؟؟؟

وناامیدبسی ناله کرده ای آیا؟


#حمیدرضاسفید


https://t.me/joinchat/AAAAADvnDUzsxdc5etmnLA

برچسب ها: حق گویی،حقیقت ،حق طلبی , شکوه وشکایت , حمیدرضاسفید , حمیدسفید , کارمند , حقوق کارمندی , حقوق بازنشستگی , رامهرمز , اهواز , حقوق فرهنگیان , کارمندان دولت , حقوق ,

[ بازدید : 25 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 14 اسفند 1395 ] 19:33 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

دیگربهارش نیستی

...🔵حمید رضا🍎:

گریه کن ای چشم من دیگرکنارش نیستی

یاردیگرداردودیگرتویارش نیستی


خیرمقدم گوبه پاییزی که سویت راگرفت

چشم سبزروشنم دیگربهارش نیستی


مردآن روزی که رمزگفتگولبخندبود

گریه هایت چیست آیا،سوگوارش نیستی؟


چشم من تسبیح مرواریدخودراپاره کن

یاتظاهرکن که دیگربی قرارش نیستی


ای دل غمگین من درخاطرات خودمگرد

رفته راهی دیگروتودرمدارش نیستی


تیروتارت میکندآنکس که امیدت بدوست

می درخشدآنکه توامیدوارش نیستی


تامیایدنام اوباسینه ی سوزان بخند

تابداندباز مقهورقمارش نیستی...

حمیدرضاسفید

@ganjinesefid(تلگرام)

برچسب ها: حمیدرضاسفید , شعرسپید , شعرهای سفید , غزل سفید , شعرعاشقانه , رامهرمز ,

[ بازدید : 31 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 30 دی 1395 ] 18:25 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]